Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden


voor de online shop op de URL

https://tennisbaanshop.nl

beheerd door

Carsten Klenert
Sportanlagenservice und -zubehör
Maxauer Str. 23
76187 Karlsruhe
Duitsland
E-mail: info@tennisbaanshop.nl
Telefoonnummer: 0721 16176974

- in het volgende: Aanbieder -.

1 Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing na hun opname op alle overeenkomsten voor de aankoop van goederen, diensten of andere goederen (hierna "goederen") in de online shop op de bovenstaande URL in de versie die geldig is op het moment van het sluiten van het contract. Uitsluitend deze AV zijn van toepassing. Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden geen onderdeel van het contract, tenzij de aanbieder hier uitdrukkelijk mee instemt.

2 Totstandkoming van het contract

2.1 De aanbiedingen in de online shop vormen een niet-bindende uitnodiging van de aanbieder aan de bezoekers van de online shop om een aanbod te doen voor de aankoop van de in de shop aangeboden goederen.

2.2 De bestelling van het/de product(en) vindt plaats via het online bestelformulier van de aanbieder. Na het selecteren van de gewenste product(en), het invoeren van alle verplichte informatie die wordt gevraagd en het voltooien van alle andere verplichte stappen in het bestelproces, kunnen de geselecteerde goederen worden besteld door te klikken op de bestelknop onderaan de afrekenpagina (bestelling). Door een bestelling te plaatsen, doet de klant een bindend contractueel aanbod om het/de geselecteerde product(en) te kopen. Het contract komt tot stand wanneer de aanbieder het aanbod van de klant accepteert. Aanvaarding vindt plaats wanneer de aanbieder de totstandkoming van het contract schriftelijk of in tekstvorm (bijv. per e-mail) bevestigt (opdrachtbevestiging) en deze opdrachtbevestiging door de klant wordt ontvangen of door levering van de bestelde goederen en deze goederen door de klant in ontvangst worden genomen of door een betalingsverzoek aan de klant (bijv. factuur of creditcardbetaling in het bestelproces) en het betalingsverzoek door de klant wordt ontvangen; het tijdstip waarop een van de in de eerste halve zin genoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet, is bepalend voor het tijdstip van totstandkoming van het contract.

2.3 Vóór de bindende verzending van de bestelling via het online bestelformulier van de aanbieder kan de klant zijn invoer controleren en te allen tijde corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord-, muis-, touch- of andere invoerfuncties. Bovendien worden alle ingevoerde gegevens vóór de bindende verzending van de bestelling nogmaals in een bevestigingsvenster weergegeven en kunnen ook daar met de gebruikelijke toetsenbord-, muis-, touch- of andere invoerfuncties worden gecorrigeerd.

2.4 De aanbieder slaat de tekst van het contract na het sluiten van het contract op en stuurt deze in tekstvorm (bijv. per e-mail) naar de klant. De aanbieder maakt de tekst van het contract verder niet toegankelijk. Als de aankoop via een klantenaccount in de onlineshop is gedaan, kan de klant daar zijn bestellingen en de bijbehorende bestelgegevens bekijken.

2.5 Voor het afsluiten van het contract staan de volgende talen ter beschikking: Duits, Engels

3. annuleringsrecht voor consumenten

Consumenten hebben over het algemeen recht op annulering voor overeenkomsten die buiten verkoopruimten zijn gesloten en voor overeenkomsten op afstand. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Details zijn te vinden in de annuleringsvoorwaarden, die aan iedere consument beschikbaar worden gesteld uiterlijk vlak voor het sluiten van de overeenkomst.
4 Betaling, verzuim

4.1 De prijzen vermeld in de online shop op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief BTW en vermeerderd met eventueel vermelde verzendkosten. De klant wordt in de online shop van de aanbieder geïnformeerd over de beschikbare betalingsmogelijkheden.

4.2 Indien "vooruitbetaling" is overeengekomen, dient de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.

4.3 Indien "koop op rekening/aankoop op rekening" is overeengekomen, is de betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij op de factuur of in het koopproces een andere betalingstermijn is vermeld.

4.4 Indien betaling per credit- of debitcard is overeengekomen, dient de koopprijs direct na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.

4.5 Indien betaling via "PayPal" is overeengekomen, is de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

4.6 Indien "Sofortüberweisung" is overeengekomen, dient de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan. De betaling wordt verwerkt door Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.

5. eigendomsvoorbehoud

De gekochte goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de koopprijs volledig is betaald.

6 Levering en voorbehoud van eigenhandige levering

6.1 Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats binnen de in de online shop aangegeven levertijd op het door de klant opgegeven afleveradres. De geldende levertijden zijn te vinden in de online shop.

6.2 In het geval van leveringen door expediteurs vindt levering "franco huis" plaats, tenzij anders overeengekomen. Dit betekent levering aan de openbare stoeprand die het dichtst bij het opgegeven afleveradres ligt.

6.3 Afhalen van de gekochte goederen door de klant is uitgesloten.

6.4 Indien de leverancier de bestelde goederen niet kan leveren omdat deze buiten zijn schuld niet zelf zijn geleverd, hoewel hij tijdig een congruente dektransactie heeft afgesloten met een betrouwbare leverancier, is de leverancier ontslagen van zijn verplichting tot nakoming en kan hij zich terugtrekken uit de overeenkomst. De leverancier is verplicht de klant onmiddellijk op de hoogte te stellen van de onmogelijkheid tot nakoming. Eventueel reeds door de contractpartner gedane betalingen worden onmiddellijk terugbetaald. Dwingend consumentenrecht blijft onaangetast door deze paragraaf.

7 Garantie

De bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

8 Aansprakelijkheid

8.1 De aanbieder is onbeperkt aansprakelijk

    voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid die gebaseerd is op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door de aanbieder of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de aanbieder;
    voor schade veroorzaakt door een opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim van de dienstverrichter of door een opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de dienstverrichter;
    op basis van een belofte tot garantie, voor zover er in dit opzicht geen andere voorziening is getroffen;
    op grond van dwingende aansprakelijkheid (bijv. krachtens de productaansprakelijkheidswet)

8.2 Indien de aanbieder door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting schendt, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade, tenzij overeenkomstig de voorgaande alinea onbeperkte aansprakelijkheid geldt. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract de aanbieder naar zijn inhoud oplegt om het doel van het contract te bereiken, waarvan de vervulling de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.

8.3 In alle andere opzichten is de aansprakelijkheid van de aanbieder en de aansprakelijkheid van zijn plaatsvervangers en wettelijke vertegenwoordigers uitgesloten.

9. gegevensbescherming

De aanbieder behandelt de persoonlijke gegevens van zijn klanten vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Verdere details zijn te vinden in het privacybeleid van de aanbieder.

10. slotbepalingen

10.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, voor zover deze rechtskeuze er niet toe leidt dat een consument met gewone verblijfplaats in de EU verstoken blijft van de dwingende wettelijke bepalingen van het recht van zijn woonland.

10.2 Als de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht is, is de rechtbank van de statutaire zetel van de aanbieder bevoegd, tenzij voor het geschil een exclusieve bevoegde rechtbank is vastgesteld. Dit geldt ook als de klant niet binnen de Europese Unie gevestigd is. De vestigingsplaats van ons bedrijf is te vinden in de kop van deze AV.

10.3 Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onaangetast.

11. informatie over onlinegeschillenbeslechting / consumentenarbitrage

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

De aanbieder is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Ons e-mailadres vindt u onder het kopje van deze AV.